Публічна оферта щодо надання благодійної пожертви



Публічна оферта щодо надання благодійної пожертви

Ця публічна оферта щодонадання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЄЛЛОУ БЛУ СТРЕТЕДЖІ - код ЄДРПОУ 42786341, адреса: Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА , будинок 30 квартира 1А, що діє на підставі Статуту (далі – «Бенефіціар»), в мережі Інтернет: www.yellowbluestrategy.com (далі – Сайт), невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичнихосіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб –«Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви(далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу УкраїниДо відносин між Благодійником і Бенефіціаром застосовуються положення українського законодавства.

2. Терміни та визначення
Оферта – чинна пропозиція Бенефіціара, розміщена на Сайті, про надання благодійної пожертви, звернена до невизначеного кола дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність, у тому числі Благодійника.Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Бенефіціара через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Бенефіціара.Благодійна пожертва – здійснення Благодійником добровільного грошового переказу або безоплатної передачі майна для досягнення та реалізації цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Благодійника відповідно до його Статуту та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3. Загальні положення
Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником у власність Бенефіціара грошових коштів або майна, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Бенефіціара.Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.

Способи внесення благодійної пожертви: одноразовий платіж;щомісячні платежі визначеної Благодійником суми коштів;безоплатна передача майна.Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Бенефіціара використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Бенефіціара, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.Благодійник і Бенефіціар, керуючись ст. 207, ч. 2 ст.639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.

4. Права та обов’язки Бенефіціара
Бенефіціар має право:отримувати благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Бенефіціару відповідно до Договору, Статуту Організації та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації»;без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Бенефіціара;без погодження з Благодійником використовувати частинуБлагодійної пожертви на адміністративні витрати Бенефіціара, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.Бенефіціар зобов’язаний:використовувати отримані благодійні пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору, Статуту та Закону України «Проблагодійну діяльність та благодійні організації»;звітувати про використання благодійних пожертв у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України.Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.Публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу.Публічний збір благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Бенефіціара, якщо інший термін не буде визначений Бенефіціаром.

5. Мета збору та порядок використання благодійних пожертвувань
Бенефіціар здійснює збір коштів з метою реалізації освітніх проектів, проектів для розвитку жінок, проектів із Відновлення України, Відновлення людського капіталу України, для підтримку культурної комунікації регіонів України та ефективну культурну промоцію України за кордоном.

6. Порядок загального доступу до фінансових звітів Бенефіціара
Доступ до звітів про використання благодійних пожертв Бенефіціаром надається Благодійнику за його письмовою заявою. Інша інформація надається Бенефіціаром у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України. Бенефіціар може оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на Сайті.Усі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійних пожертв, несе Благодійник.Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної ним при перерахуванні добровільної благодійної пожертви.

7. Персональні дані

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних. Бенефіціар зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про Благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.Благодійник надає Бенефіціару безумовну згоду на обробку його персональних даних, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані), та повідомлений про включення такої інформації до бази персональних даних Бенефіціара та про всі права щодо захисту його персональних даних, передбачені чинним законодавством України, а саме ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».Бенефіціар здійснює обробку персональних даних будь-якимиспособами з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності.


Останнє оновлення: 20.04.2023